Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Derik I.M. ON THE PECULIARITIES OF THE SCIENTIFIC DISCOURSE TRANSLATION FROM ENGLISH INTO UKRAINIAN

Коваль Р.С. ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКОГО СЛОВНИКА ГАЛУЗІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Кузенко Г.М. ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ ЗАГАЛЬНОВІДОМИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕКЛАДУ

Кушнір Л.О. ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ШТУЧНИХ МОВ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Ласка І.В., Пархоменко O.М. КОНЦЕПЦІЯ «ЕНЕРГІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ» СЕН-СІМОНА

Набережнєва Т.Є. ФІНАНСОВИЙ ПЕРЕКЛАД: ПРАКТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Пустовойт Н.И. ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ

Семенко И.В., Бицко Н.И. К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АРСЕНАЛЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

СЕКЦІЯ 2 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Аксютіна Т.В. “NEGATIVE POLITENESS” STRATEGIES IN THE ENGLISH VERBAL DISCOURSE

Аністратенко Л.С. ЯВИЩЕ ГІПО-ГІПЕРОНІМІЇ В ЯПОНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Диба Г.Ю. МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ «БРАТЬЯ» В РОСІЙСЬКОМУ МАС-МЕДІА ДИСКУРСІ

Задерій І.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПРОБУДЖЕННЯ ЕМОЦІЇ СТРАХУ В КІНОТЕКСТАХ А. ХІЧКОКА

Кауза І.Б. СКЛАДНИКИ ПЕРСОНАЖНОГО ДИСКУРСУ В НАРАТИВНОМУ ТЕКСТОПРОСТОРІ

Кізіль М.А. ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ФАКТОРИ ПОЯВИ Й РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІННОВАЦІЙ

Козак Р.В. ЭКСПРЕССИВНЫЙ СИНТАКСИС УКРАИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ КАК КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Kuznyetsova G.V. IMPLICIT SPEECH ACTS IN TERMS OF COGNITIVE AND PRAGMATIC PERSPECTIVES

Панчишин Н.З. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ТEМПОРАЛЬНОСТІ (НА БАЗІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ)

Слюніна О.В. ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО СВІДОМОГО В БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ

Федурко О.М. ПРИСЛІВНИК ЯК КОМПОНЕНТ АД’ЄКТИВНО-АДВЕРБІАЛЬНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Фекете Д.Ю. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО КІНОРЕКЛАМНОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

Швед О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ КОМУНІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАФІЙ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРВ’Ю

Яницька О.М. СЕМАНТИКО-ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ ВІРА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ)