Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Григорьева В.А. КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА»)

Дорофеєва М.С. СИНЕРГЕТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА МЕТОДИКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО АНАЛІЗУ

Кушнір Л.О. СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ «МОВНОЇ ПОЛІФОНІЇ» ТВОРІВ ДЖ. Р.Р. ТОЛКІНА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Нечаюк І.О. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ АНГЛОМОВНИХ НОВИННИХ МЕДІАТЕКСТІВ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Романюк С.Г., Тарапатов М.М. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ КОННОТАТИВНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Смольницька О.О. АНОНІМНА СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКА ПОЕМА XIV СТ. «ПЕРЛИНА» (“PERLE”): ВІДТВОРЕННЯ СИМВОЛІКИ Й КОНТЕКСТУАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В УКРАЇНОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Совєтна А.В., Лісун О.В. ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА БРИТАНСЬКИХ ЗАГОЛОВКІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Ткачівська М.Р. ЕВФЕМІЗМИ ІЗ ЦАРИНИ ЕРОТИКИ, АБО НИТКА АРІАДНИ ДО ДЕЛІКАТНОСТІ

Трібушна О.М., Мазур О.В. ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ВІРША РЕДЬЯРДА КІПЛІНГА «ТОМЛІНСОН»

СЕКЦІЯ 2 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Березинская Е.В. АККУЛЬТУРАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ

Бідна К.С. ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ІМЕН ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН ЯК ЗАСІБ МОВЛЕННЄВОЇ ОЦІНКИ

Гідора-Шишковська А.Л. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (НА МАТЕРІАЛІ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ)

Діброва В.А. ЗАПЕРЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА В КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ В АНГЛІЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ В МЕЖАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Капустян І.І. АНІМАЛІСТИЧНИЙ ДИСКУРС У КАЗКАХ Г.К. АНДЕРСЕНА

Кушнерук С.М. СИНОНІМІЧНІ ТА АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОМАРКЕТИНГОВОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

Ляшов Н.М. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ АРТУРО ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ

Купцова Т.А., Мірошниченко І.Г. УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Ницполь В.І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕРСОНАЖА СЕРІЙНОГО ВБИВЦІ

Сидоренко І.А. ОБРАЗ «ВІЧНЕ НЕБО» В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ МАРІЇ ВАЛЬЄХО-НАХЕРА

Смирнова М.С. АКТОМОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІДЕЇСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ПРОПОВІДІ ХХ СТОЛІТТЯ

Фурт Д.В. ПОНЯТТЯ «ТЕРМІН» У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ