Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Воронова З.Ю. АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ОБРАЗНОСТІ НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ДЖЕРАЛЬДА ДАРРЕЛЛА

Дем’янчук Ю.І. ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ БАГАТОМОВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СЛОВНИКА ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ КОЛОКАЦІЙ НАТО, СОТ ТА ООН

Кучер З.І. ВИКОРИСТАННЯ СИНТАГМАТИЧНОГО СПОСОБУ ПЕРЕЧЛЕНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Ласка І.В., Пархоменко O.М. КОНТРАСТИВНІ СТУДІЇ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Найда А.М., Гольтер І.М. ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СПЕЦИФІКИ СТІЙКИХ НАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДАННЯ

Полюк І.С. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ENERGIE / ЕНЕРГІЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Семенко С.М. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЯПОНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ ТЕНРІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТУ «ОФУДЕСАКІ»)

Смольницька О.О. СТАРОЗАВІТНИЙ ДИСКУРС У ВИБРАНІЙ КОРОЛІВСЬКІЙ ШОТЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ ХVІ – ПОЧАТКУ ХVІІ СТ. У ЗІСТАВЛЕННІ З УКРАЇНСЬКОЮ МИСТЕЦЬКОЮ РЕЦЕПЦІЄЮ ХХІ СТОЛІТТЯ

СЕКЦІЯ 2 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Булава Н.Ю. ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Дайнека Н.М. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТІВ ЯК КАТЕГОРІЯ ТЕКСТУАЛЬНОЇ ВІДКРИТОСТІ ТА ДІАЛОГІЧНОСТІ

Кірковська І.С. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ФУТУРАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ПОРТУГАЛЬСЬКІЙ МОВІ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

Kravchuk L.V. USING INTERNET-RESOURCES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Krasovska I.Ye., Basiuk T.S. THE INFLUENCE OF MOTIVATION ON STUDENTS’ PROGRESS IN ENGLISH LEARNING PROCESS

КріпакЮ.В. ҐЕНДЕРНА ВАРІАТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ

ПрокопенкоА.В. ЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІР АНГЛОМОВНОГО ЛОБІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ Д. ГРІБАУСКАЙТЕ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Таштекін Білал ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ КОДИ ПРОЗИ ОРХАНА ПАМУКА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «БІЛА ФОРТЕЦЯ»)

Ходаковська Н.Г. ПОЕТИЧНІ ПРИЙОМИ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ НІМЕЦЬКИХ ПОЕТІВ-ЕКСПРЕСІОНІСТІВ

Ши Яцзюнь ГЛАГОЛ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ

Шугаєв А.В. ДИСКУРСИВНІ СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ В КОНСТРУЮВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

Шутова М.О. КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ КОНЦЕПТУ «ГРОШІ» У ФРАЗЕОСЕМІОТИЧНИХ НОМІНАЦІЯХ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПОВЕДІНКИ АНГЛІЙЦІВ І УКРАЇНЦІВ

Яницька О.М. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КОНЦЕПТУ ВІРА В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ

РЕЦЕНЗІЇ

Kairzhanov Abay ALEXANDER POTEMKIN. «RUSSKIY PACIENT», «KABALA», «IZGOY», «ÇELOVEK OTMENJAETSJA», «JA»