Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Артеменко Ю.О. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ МЕТАФОРАМИ У РОМАНІ МАРКУСА ЗУЗАКА «КРАДІЙКА КНИЖОК» І ЙОГО УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Kravtsova M.O. PECULIARITIES OF REPRODUCTION OF SOMATIC LEXEMES FROM W. SHAKESPEARE’S TRAGEDY “KING LEAR” IN THE UKRAINIAN TRANSLATIONS

Кузенко Г.М. ЕКСКУРС В ЕВОЛЮЦІЮ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ПРИНЦИПІВ

Кузьменко В.Г. ГРАМАТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ У ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІЙ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДІ

Прушковська І.В. «БЕЗВИХІДЬ» ТУРЕЦЬКОГО ДРАМАТУРГА Т. ДЖЮДЖЕНОГЛУ УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ: СПІВВІДНОШЕННЯ КОНТЕКСТІВ НА РІВНІ ОБРАЗІВ

Семенко І.В., Телеки М.М. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АНГЛОМОВНИХ ЕПІТАФІЙ ТА ЕПІГРАМ П’ЯТОГО РОЗДІЛУ КНИГИ «СВІТ НАВИВОРІТ» («ВЕСЕЛІ ПОГЛЯДИ НА КЛАДОВИЩЕ») ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Шепетько В.К., Мазур О.В. СИНЕСТЕТИЧНІ МЕТАФОРИ РОМАНУ «ЛОЛІТА» В. НАБОКОВА В РОСІЙСЬКОМОВНОМУ АВТОПЕРЕКЛАДІ ТА ПЕРЕКЛАДІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ П. ТАРАЩУКОМ

СЕКЦІЯ 2 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Вакулінська Л.М. ПОРІВНЯЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ МОВНИЙ ЗАСІБ У БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ

Варєшкіна Н.В., Смирнова Н.М. СТУДЕНТ ЯК ТВОРЧИЙ РЕСУРС У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Дробчак А.Л., Дробчак В.М. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Наріжна Л.М. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Сеферова Ф.А. НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ КРЫМСКИХ ТАТАР

Станіслав О.В. КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ ЯК СВІТОГЛЯДНЕ ПОЛЕ ФРАНЦУЗЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Тищенко О.О. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ГРЕЦЬКОЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ

Черниш Н.О. ТЕМИ ТА ОБРАЗИ ПОЕЗІЇ ХАНЬ ЯНЬ

Shchypachova D.S. NEOLOGISM AS A LINGUISTIC PHENOMENON IN MASS MEDIA

Шуменко О.А., Куприенко Е.И. СТАТУС ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ