Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Акішина М.О. АНТИТЕРОРИСТИЧНІ МОТИВИ В СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Бессонова А.С. ЖАНР ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ДИСКУРСЕ

Величко Н.М. ПОНЯТТЯ ЗВЕРТАННЯ ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ ІЗ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

Гнезділова Я.В. МЕТАПРАГМАТИКА Й МЕТАПРАГМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гоштанар І.В. ВЕРБАЛІЗАТОРИ КОНЦЕПТУ FRAU В ХУДОЖНЬОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЮЛІЇ ФРАНК “DIE MITTAGSFRAU”)

Довженко І.В. СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Калашникова М.Ю. МАКРОКОНЦЕПТ «ЕЛІТАРНА КУЛЬТУРА» ТА ЙОГО СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ АНГЛОМОВНОГО СОЦІУМУ

Крикніцька І.О. ЕТНОПРАГМАТИКА: ПОГЛЯД НА СУЧАСНІ АНГЛІЙСЬКІ КУЛІНАРНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

Лисанець Ю.В. КОНЦЕПТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ МЕДИЦИНИ

Лут К.А., Лисенко А.І. ПЕРЕМИКАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОДУ ЯК ПРИЧИНА КОМУНІКАТИВНИХ ДЕВІАЦІЙ В АВІАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Макарова О.А. ВІДОБРАЖЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПРО ЖІНКУ В АВСТРАЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Макарук Л.Л. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ VS УСНЕ МОВЛЕННЯ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Передон Н.О. КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА ІНІЦІАТОРА ПРИМИРЕННЯ: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Поторій Н.В. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАЙМЕННИКОВИХ ДЕВІАЦІЙ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

Сердюк О.В. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ВИРАЗІВ ІЗ КОНЦЕПТОМ «КІШКА» УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ

Смаглий В.М. ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕЧЕВОГО АКТА ИЗВИНЕНИЯ

Собецька Н.В. ТЕМИ ЖІНОЧОЇ ЕМАНСИПАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ Д.Г. ЛОУРЕНСА

Ставенко О.В. КОМПОЗИЦІЙНО-СЮЖЕТНА ОРГАНІЗАЦІЯ КАЗКИ НОРМАНА ЛІНДСЕЯ «THE MAGIC PUDDING»

Хаботнякова П.С. ТИПОЛОГІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ І ПРАГМАТИЧНИХ ЕФЕКТІВ У СУЧАСНІЙ КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ФРЕНКА ПЕРЕТТІ)

Цапів А.О. ІГРОВІ НАРАТИВНІ МОДЕЛІ В КОРОТКИХ ОПОВІДАННЯХ ДЛЯ ДІТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ РУТ ПАРК «ДИВАКУВАТИЙ ВОМБАТ»)

СЕКЦІЯ 2 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Альошина М.Д. ДІАЛЕКТИ ЯК ВИРАЗНИКИ ДОМІНАНТ ІДІОСТИЛЮ В РОМАНІ МАРКА ТВЕНА «ПРИГОДИ ТОМА СОЙЄРА»

Богданова О.В., Ященко Е.О. ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВІВ НЕГАТИВНОЇ ЕМОЦІЙНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Добровольська Ю.А., Палєй Т.А. МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЦІЗАЦІЇ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ ТА СПОСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)

Євтушенко Н.І. СКЛАДНІ СЛОВА Й ДЕФІСНІ КОМПЛЕКСИ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ УТВОРЕННЯ В МОВІ ПОЕЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Коновалова В.Б., Мирошниченко В.М. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Кузенко Г.М. КУЛЬТУРНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Попова О.В. ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ ПИТАЛЬНИХ ЗА СТРУКТУРОЮ РЕЧЕНЬ ІЗ НЕІНТЕРОГАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНО-АКАДЕМІЧНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА КИТАЙСЬКОЇ МОВ)

Пустовойт Н.И. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ

Тарасова А.В. КОНТЕКСТУАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПЕРЕКЛАДІ

Шмігер Т.В. АЛЕГОРИЧНІСТЬ ХРИСТА ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ КАТЕХИЗМУ СВ. ПЕТРА МОГИЛИ

Якубенко І.В. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ (ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ)

СЕКЦІЯ 3 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Акімова А.О., Акімова А.О. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ДРАМАТУРГІЇ

Главацька Ю.Л. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ДІАЛОГ КУЛЬТУР: ТРИ ЕТАПИ ВІДТВОРЕННЯ НЕПРЯМОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ ОРИГІНАЛУ Й ТЕКСТУ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ БАЙКИ БЕРНАРДА МАНДЕВІЛЯ “THE GRUMBLING HIVE: OR, KNAVES TURN’D HONEST”)

Yehorova O.I., Bila O.Y. LINGUISTIC DEVIATIONS OF THE PROFESSIONAL LANGUAGE EUROLECT IN THE ENGLISH DISCOURSE

Карабович Т.Б. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА АСТАФ’ЄВА ПРО ТВОРЧИЙ ФЕНОМЕН НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ

Кузнєцова Г.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Маланій Н.І. ДИЗАБІЛІТІ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ АНГЛІЇ

Розенгарт Ю.В. ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ТА ЛІНГВОКОГНІТИВНІ АСПЕКТИ СПОТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Тетеріна Л.М., Іванова З.О. СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПОЕЗІЇ ТОМА ЛЕОНАРДА

СЕКЦІЯ 4 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Галаган В.В., Мартос С.А. ВІДОБРАЖЕННЯ ВІТАЛЬНИХ ТА ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ БУТТЯ В МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ

Кобець Н.О. ОБРАЗ УКРАЇНЦЯ В СЛОВАЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ІМАГОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ БОГУША НОСАКА-НЕЗАБУДОВА «ЛИСТИ З НЕВІДОМОЇ ЗЕМЛІ»)

Левакіна Т.В. РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАТИВНОСТІ В МОРФЕМНІЙ І СЛОВОТВІРНІЙ ПІДСИСТЕМАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Olesya Malaya, Yevhen Chervinko, Olena Sergeyeva “YOU KNOW NOTHING!”: INCOMPETENCE ACCUSATIONS AS FACEWORK IN FACEBOOK-COMMENTS