Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бондаренко О.М., Воленко К.В. ЗАПОЗИЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ПІД МОВИ АРХІТЕКТУРИ ТА ЇХ АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Бучіна К.В. КОНЦЕПТОПОЛЕ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ БУВАЛЬЩИНИ

Ващинська Я.Б. ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ДЕЙКСИС»: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СПЕЦИФІКА

Герасимів Л.Я., Гошилик В.Б. ТАКТИКА ВИПРАВДАННЯ ЯК КООПЕРАТИВНА ТАКТИКА В КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ ЗВИНУВАЧЕННЯ/ВИПРАВДАННЯ

Глущенко Г.Б. ГРАФОСЕМІОТИЧНЕ КОДУВАННЯ В РОМАНАХ АЛІ СМІТ

Гнезділова Я.В. МЕТАКОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕМАНІПУЛЯЦІЇ

Гончаров Г.В. ДОСВІД РОЗВИТКУ НАВИЧОК РОБОТИ ЗІ СЛОВНИКОМ У КУРСАНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ IELTS

Михайліченко Ю.В. БАГАТОЛИКИЙ «ДЖЕНТЛЬМЕН»: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ МІЖ МИНУЛИМ І МАЙБУТНІМ

Пікалова А.О. СПЕЦИФІКА ТЕМАТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО ДИТЯЧОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Пожарицкая Е.А., Ежкова А.Г. ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ И СВОЙСТВА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ГОТИЧЕСКОГО РОМАНА В ДИАХРОНИИ

Федишин М.І. РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Федорчук М.М. АМЕРИКАНСЬКИЙ ВАРІАНТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ІСТОРИЧНИЙ І СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ (НА ПРИКЛАДІ АРХАЇЗМІВ)

Шугаєв А.В. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФЕРЕНЦІЙНИХ ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ У МЕДІАДИСКУРСІ

СЕКЦІЯ 2 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Балабін В.В. ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Висоцька Р.Р. «ПАНІ БОВАРІ» – ЛІТЕРАТУРНИЙ ШЕДЕВР ЕПОХИ ФРАНЦУЗЬКОГО РЕАЛІЗМУ

Воробйова І.А., Фрідріх А.В. АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ У ТВОРАХ АГАТИ КРИСТІ ТА ЇХНІ ПЕРЕКЛАДИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Головньова-Коппа О.О., Любчик А.С. ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ СТРАХУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ СТІВЕНА КІНГА)

Єлісєєва С.В. ЛОНГРІД ЯК ОБ’ЄКТ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Кожемяченко Н.В. СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ПОЛІКОДОВИЙ ТЕКСТ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Павловська Л.І. ПОЧЕСНІ ПРОФЕСІЙНІ ЗВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ. ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ І ВИХОВНИЙ АСПЕКТИ (НА ПРИКЛАДІ ЗВАНЬ «MEISTER» ТА «OBERINGENIEUR»)

Полякова О.В. РОСІЯНІЗМИ В КІНОПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ

Сереброва Л.М. РОЛЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТВОРЧОСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Совпенко М.О., Федоренко С.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЛІТКОРЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ

Сухий О.О. ОСОБЛИВОСТІ АНТОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДІ «ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ»)

Школяр Л.В. УРАХУВАННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ)

СЕКЦІЯ 3 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Гуменюк З.В. ВИХОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПОМЕРАНІЇ В ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВІ НІМЕЧЧИНИ

Дабагян І.М., Павловська Л.І. СИНТЕЗ НАУКИ, ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА В МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ Т.Г. ШЕВЧЕНКОВІ)

Джура М.З. МОВНИЙ АНАЛІЗ БАЙКИ З «ПАНЬЧАТАНТРИ» «ВОСКРЕСИТЕЛІ ЛЕВА » З ОГЛЯДУ НА НАВЧАННЯ САНСКРИТУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Заєць В.Г., Томіліна Ю.М. ДИНАМІКА ВЖИВАННЯ ІНШОМОВНИХ МОРФЕМ У ЛЕКСИКОНІ ТЕКСТІВ ПЕРІОДИКИ

Ковальчук О.П. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ЕПОНІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ

Курочка С.О. ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ ІМПЕРАТИВНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СЕМАНТИКОЮ СУМІСНОЇ ДІЇ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ Й АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Москалюк Е.В. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА КАК МАНИПУЛЯТИВНОГО ВИДА КОММУНИКАЦИИ

Рокун І.А. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ В ДИСКУРСІ ПОКОЛІНЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Романюха М.В. ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Рубцова В.В., Саліонович Л.М. ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ставенко О.В. СЮЖЕТ І КОМПОЗИЦІЯ КАЗКИ В РАКУРСІ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ ЛІНГВІСТИКИ

Хоровець В.Є. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ СИНТАКСИЧНОЇ ПОДІЛЬНОСТІ ПРИЙМЕННИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИЙМЕННИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ПРИЧИНИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ)

Чернявська А.В. СЕМАНТИКA ФЛОРОНІМА КВІТКА В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Шепітько С.В., Пилипшанова К.В. ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ СИМВОЛІВ В АНІМАЛІСТИЧНИХ ПРИСЛІВ’ЯХ УКРАЇНСЬКОЇ Й АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

СЕКЦІЯ 4 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Голоцукова Ю.О. РОЛЬ ІСТОРИЗМІВ У РОМАНІ В. МАЛИКА «ТАЄМНИЙ ПОСОЛ»

Кардашова Е.В., Фильчук Т.Ф. АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ПУБЛИЦИСТИ ЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ