Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Билиця У.Я. КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ НОМІНАЦІЇ ОКРЕМИХ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Давидюк Ю.Б. КОГНІТИВНА СИМФОНІЯ ДУШ В ОПОВІДАННЯХ КАДЗУО ІШІҐУРО «НОКТЮРНИ: П’ЯТЬ ІСТОРІЙ ПРО МУЗИКУ Й СУТІНКИ»

Комова Г.В., Рубцова В.В., Саліонович Л.М. PBL ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПИСЬМОВОЇ АКАДЕМІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Люлька О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ TIME В ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ ТА МАЛОЇ ФОРМИ

Пікалова А.О. ПАРЦІАЛЬНА ТА КОНТИНУАЛЬНА СУТНОСТІ ІДЕНТИЧНОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИТЯЧОГО ПОЕТА

Приходченко О.О. РОЛЬ ОНТОЛОГІЧНИХ МЕТАФОР У ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ – СМЕРТЬ У ГОТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Сердійчук Л.П. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКО-СТРАТЕГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Цапів А.О. АРХЕТИПНІ ОБРАЗИ В АНГЛІЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ (НА МАТЕРІАЛІ КАЗКИ ДЖОНА РАСКІНА «КОРОЛЬ ЗОЛОТОЇ РІКИ»)

Шайнер І.І. СИСТЕМНІСТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ БРИТАНСЬКИХ ТВОРІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ

Шароварова С.В. АКЦЕНТУАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СУФІКСІВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ВІЛЬНЕ АКЦЕНТНЕ ВАРІЮВАННЯ СЛІВ В АСПЕКТІ БРИТАНСЬКОЇ Й АМЕРИКАНСЬКОЇ ВИМОВНИХ НОРМ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)

Шовак О.І., Петій Н.В. МОВНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (У СВІТЛІ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ)

СЕКЦІЯ 2 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Балабін В.В. СТРУКТУРА КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

Бахов І.С. ВПЛИВ НАСИЧЕНОСТІ ТЕКСТУ СПЕЦІАЛЬНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ НА ЧАСТОТУ РОЗ’ЯСНЕНЬ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Бондаренко О.М. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ АНІМАЦІЙНОГО СЕРІАЛУ «СІМПСОНИ»

Великорода Ю.М., Клюка В.В. ПЕРЕКЛАД АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У КІНЕМАТОГРАФІ (НА МАТЕРІАЛІ КІНОФІЛЬМУ «ВЕЛИКИЙ ДРУЖНІЙ ВЕЛЕТЕНЬ»)

Висоцька Р.Р. «ЛЮДСЬКА КОМЕДІЯ» БАЛЬЗАКА, КНИГА ПРО ВДАЧІ ФРАНЦІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ

Герасімова О.М. СТИЛЬОВІ Й ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

Голі-Оглу Т.В., Прокопець А.А. ПОГЛЯДИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША НА СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гудманян А.Г., Полякова О.В. ТИПОВІ ПОМИЛКИ В КІНОПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ

Добринчук О.О. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ МОДАЛЬНИХ ЧАСТОК У КОРОТКОМУ ОПОВІДАННІ В. БОРХЕРТА «КУХОННИЙ ГОДИННИК»

Кузнєцова І.В., Приходько Є.С. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОР-НЕОЛОГІЗМІВ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ

Прима В.В., Шкорубська Ю.Є. ТЕРМІН «ТУРИЗМ» ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Шульженко Ю.М. ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ОСНОВИ МОВНОЇ ГРИ: КАТЕГОРИЗАЦІЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Ясногурська Л.М. СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОГО АНТОНІМІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ)

СЕКЦІЯ 3 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Лебедєва Л.Е., Рахімова О.К. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Ляшов Н.М., Мацокіна Ю.І. ТИПОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ОСВІТЯНСЬКИХ МОТИВІВ У ТВОРАХ «ЧЕРВОНЕ І ЧОРНЕ» ТА «ЛЮБОРАЦЬКІ»

СЕКЦІЯ 4 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Лахно Н.В. АСПЕКТУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СФЕРИ АКТАНТНОГО РОЗПОДІЛУ СЕМАНТИКИ ДІЄСЛОВА

Сербина Т.Г. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

Храбан Т.Є. КОНСОЛІДУЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРНЕТ-МЕМІВ

Швидка Н.В. ПАРАДИГМА СИМВОЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ АРХЕТИПІВ СТИХІЙ ЯК ВЕРБАЛІЗАТОРІВ АПОКАЛІПТИЧНОЇ ОБРАЗНОСТІ