Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Воєвутко Н.Ю. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В НОВОГРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Коваленко А.О. СИМВОЛІКА В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Козачек О.Д. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ

Коновалова М.О. В. ГОРБАТЬКО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДАЦТВА

Лут К.А. МІЖМОВНА КОРЕЛЯЦІЯ ЕВФЕМІЗМІВ У СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Mykhaylenko V.V. TRANSLATION/INTERPRETATION PARADIGM CURRICULUM: PROFESSIONALIZING TRANSLATORS / INTERPRETERS

Поворознюк Р.В. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Скрильник С.В. ІНТЕРФЕРЕНТНІСТЬ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Таланова Л.Г. СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇЇ ІСТОРІЯ І ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Шапошник О.М. ХРОНОТОПНІ МАРКЕРИ ФЕНТЕЗІ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДАХ ТЕКСТІВ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СЕКЦІЯ 2 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Arai Y. DIE INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION IN DEM KOMMUNIKATIVEN PROZESS

Галинська О.М. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТІВ БІЗНЕС-ЕТИКИ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Глущук-Олея Г.І. РОЗКРИТТЯ ЗНАЧЕННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТЛУМАЧНИМИ СЛОВНИКАМИ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

Горицька Ю.В. ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ РІВЕНЬ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ ПИСЬМЕННИЦЬ)

Єфименко Т.М. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОГО ГОТИЧНОГО РОМАНУ XVIII СТ.

Коваленко О.Ю. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ

Кузенко Г.М. ПАРАДИГМА ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Полоусова Н.В. ДІЛОВА КОНТАКТНІСТЬ І КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ

Сімонок В.П. ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Шевельова-Гаркуша Н.В. ОСОБЛИВОСТI РИТМІКО-СИНТАКСИЧНОÏ ОРГАНІЗАЦІÏ ТЕКСТIВ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ КОНКРЕТНОЇ ПОЕЗІЇ