Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бондарчук Н.І. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАТИВНОЇ СФЕРИ «ПОГОДА» В ОНЛАЙН-НАРАТИВІ ПРО ПОГОДНІ НОВИНИ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ГАЗЕТ)

Висоцька Г.В. ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Герасимів Л.Я. ЗВИНУВАЧЕННЯ ЯК ДИСКУРСИВНИЙ АКТ ТИПУ «АКУЗАТИВ»

Грижак Л.М., Гончарук О.М. МЕТАФОРИЧНА ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ОБРАЗУ ВІТРУ У ТРИЛОГІЇ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ»

Гродський І.Я. ОСНОВНІ ТИПИ ПОРЯДКУ СЛІВ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ЛИЦАРСЬКИХ РОМАНАХ XII–XV СТ.

Давидова Т.В., Голуб В.Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР СЕНС ЖИТТЯ У РОМАНІ ДЖОНА ГРІНА «У ПОШУКАХ АЛЯСКИ»

Оксанич М.П. ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОЗНАЧНОГО СПОЛУЧНИКА DO (DA) У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Піндосова Т.С. ПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЦИТАТ У ДЕТЕКТИВАХ Д. БРАУНА

Фінік Є.О. МУЛЬТИМОДАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗНОСТІ ПРИРОДНИХ СТИХІЙ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

СЕКЦІЯ 2 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Білоконь К.С. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ЮРИДИЧНОЇ СФЕРИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Євтушенко Н.І. ПОТЕНЦІЙНІ ФОРМИ В ІДІОСТИЛІ ПОЕТА-ПЕРЕКЛАДАЧА (ЗІСТАВЛЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ВІРШІВ І ЇХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ)

Конєва М.З. ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Лисичкіна О.О., Мягка М.М., Заманський М.С. СУЧАСНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ ІНТЕРВ’Ю В АСПЕКТІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

Муц Л.Ф., Демихова О.Г., Карпенко І.Ю. ДЕТЕКТИВНИЙ ДИСКУРС: ДИСКУРСИВНО-РЕЛЕВАНТНІ ТИПИ КОНЦЕПТІВ

Рарик О.В., Ікалюк Л.М. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОМІЧНОГО В АНГЛОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ КОМЕДІЇ «SPY»)

СЕКЦІЯ 3 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Badan A.А., Nedainova I.V., Akopiants N.M. MULTIMEDIA IN DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG ESL STUDENTS: CULTURAL ASPECT

Ван Ицзинь. ЛЕКСИКА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА «ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА» В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ «ИНЬ-ЯН»

Ковальова Г.М. РОБОТА НАД ДЕЯКИМИ АСПЕКТАМИ МУЗИКИ І МОВИ НА УРОКАХ МУЗИЧНОЇ ФОНЕТИКИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМЦЯМИ ПРИ ВИВЧЕННІ УЯІ