Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Акішина М.О. РЕАЛІЗАЦІЯ МОТИВІВ ВІЙНИ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Бандурко З.В. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ НАПРЯМУ «НОВА ДІЛОВИТІСТЬ»

Безугла Т.А. МУЛЬТИМОДАЛЬНА МЕТАФОРА У АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

Гриняк О.О. МЕТОДИКА ЕКСПЛІКАЦІЇ ІМПЛІКАТІВ, ВТІЛЕНИХ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Домброван Т.И. О СЛОЖНОЙ ПРИРОДЕ ПРОСТОГО СЛОВА: ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКИ

Кириченко Т.С. ПЕРЕБИВАННЯ В МОВЛЕННІ ЯК ЗАСІБ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Кокнова Т.А. ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ У МЕЖАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Корнєлаєва Є.В. СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ВВІЧЛИВОСТІ

Крупкіна Т.В. ІМПЛІЦИТНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Пономаренко О.О. РЕАКЦІЇ НА МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ПОГРОЗИ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Приходько Г.І., Приходченко О.О. СПЕЦИФІКА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ОЦІННИХ СТРУКТУР В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Сабадаш Д.В., Глеб Т.Д. МОДЕЛЮВАННЯ ФРЕЙМОВОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ STRONG MEDICINE (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ТА РОМАНУ АРТУРА ХЕЙЛІ “STRONG MEDICINE”)

Свиридов О.Ф. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ C. КОЛЛІНЗ «ГОЛОДНІ ІГРИ»: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Синявская О.Е., Чой Юджин ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОНЦЕПТА ДРУГ/FRIEND

Смаглій В.М. “TO SPEAK” ЯК ПЕРВИННА ДІЄСЛІВНА ЛЕКСЕМА КОНЦЕПТУ SPEECH

Ставенко О.В. МІФОПОЕТИКА АВСТРАЛІЙСЬКИХ ІНІЦІАЦІЙНИХ КАЗКОК (НА МАТЕРІАЛІ КАЗКИ АТА ВЕСТБУРІ “TIM”)

Stodolinska Yu.V. AMERICAN MARKETING DISCOURSE AND MULTIMODALITY: COGNITIVE AND COMMUNICATIVE ASPECTS

Шерстюк О.І. ДИНАМІКА ВАРІАНТНОСТІ Й СИНОНІМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Шугаєв А.В. МЕДІА-ДИСКУРС КРІЗЬ ПРИЗМУ КОГНІТИВНОЇ ПРАГМАТИКИ

СЕКЦІЯ 2 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Ануріна І.С. ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ДОМЕСТИКАЦІЇ Й ФОРЕНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІМПЛІКАТУР АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Безугла Л.Р. ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКОПИСУ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ПОЕЗІЇ Р.М. РІЛЬКЕ

Бєлєхова Л.І. АРХЕТИПНІ СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ В СВІТОВІЙ ПОЕЗІЇ (ДОСВІД МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО АНАЛІЗУ)

Borysova T.S. PARATEXTUAL EPIGRAPH ELEMENTS (CASE STUDY OF STEPHEN KING’S NOVEL “CHRISTINE”)

Volchenko O.M., Ababilova N.M. MODERN UKRAINIAN TRENDS IN THE STUDY OF THE TRANSLATOR’S PERSONALITY INFLUENCE ON THE TRANSLATION PROCESS

Воробьева А.В. ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИССЛЕДОВАНИИ РИТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Гізер В.В. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ТЕКСТІВ КРАЄЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ: ДОПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Іщенко М.П. СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ГОРДІСТЬ У РОМАНІ ДЖЕЙН ОСТІН «ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕННЯ»

Кіщенко Ю.В. АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯВИЩА ПАРОНІМІЧНОЇ АТРАКЦІЇ

Крисанова Т.А. ЛІНГВІСТИКА КІНО: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Кузьменко А.О. ПОРТРЕТ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ СТИЛЮ ЄВРОДИСКО

Лещенко Г.В. СТРАТЕГІЇ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ НАРАТИВУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Navrotska I.M. METHODOLOGICAL ASPECTS OF TRANSLATIONAL TEXT ANALYSIS

Поворознюк Р.В. ПЕРЕКЛАД ДИСКУРСУ ЕПІДЕМІЙ

Tashchenko G.V. TRANSLATION OF RIDDLES IN FILMS: COMMUNICATIVE AND COGNITIVE ASPECT

Форманова С.В. АНТИЕТИКЕТНІ ФОРМИ СПІЛКУВАННЯ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ J.D. SALINGER “THE CATCHER IN THE RYE”)

Фролова І.С., Кабірі Магда Хуссейн, Котляров Д.М. РЕАЛЬНІ ТА ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ У ПЕРЕКЛАДІ

Хан О.Г. ВІДТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕТЕКТИВНОГО ТЕКСТУ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Шапошник О.М. КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНОЇ СПЕЦИФІКИ ПЕРЕКЛАДУ ДИТЯЧОГО ФЕНТЕЗІ: ДОПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ЕТАП

Швечкова Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТИЧНИХ ЕВФЕМІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ДЕВІДА КЕМЕРОНА)

Шелдагаєва Г.О. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Шехавцова С.О. ПРИЙОМИ ВІДТВОРЕННЯ СИТУАТИВНОГО САТИРИЧНОГО ЕФЕКТУ В РОМАНІ ДЖ. ГЕЛЛЕРА «ПАСТКА НА ДУРНІВ»

СЕКЦІЯ 3 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Главацька Ю.Л. КЛАСИФІКАЦІЯ «ФЕЙКОВИХ» НОВИН У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Грищенко І.В. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ «МІЖЕТНІЧНИЙ ПОЛІЛОГ» У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Дабагян І.М. ЖІНКИ НА ШЛЯХУ ПІЗНАННЯ ІСТИНИ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРСОНАЖІВ РОМАНУ ДІТЕРА НОЛЛЯ «ПРИГОДИ ВЕРНЕРА ХОЛЬТА»)

Ковбасюк Л.А. НЕОФІЦІЙНІ ОЙКОНІМИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Лисенко Г.Л., Чепурна З.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦЯ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

Медведєва В.В. ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ЧИТАННЯ

Меркотан А.В. ЗВЕРТАННЯ В ТУРЕЦЬКІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ КУЛЬТУРІ

Павловська Л.І. ТЕКСТИ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙСТРІВ ЯК ОДНЕ З ЯВИЩ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Пірожкова І.В. СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКИХ ВНЗ

Романова Н.В. ЕМОТИВНА ЛЕКСИКА РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ЄВАНГЕЛІЯ “DAS NEUE TESTAMENT”)

Serdyuchenko Yu.O. INTERACTIVE TECHNOLOGY OF TEACHING AS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE DIALOGICAL SPEECH

Сереброва Л.М. ОБРАЗ НІМЕЦЬКОЇ МОЛОДІ В РОМАНІ ДІТЕРА НОЛЛЯ «ПРИГОДИ ВЕРНЕРА ХОЛЬТА»

Хоровець В.Є., Романюк С.Г. КОГНІТИВНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ПРИЙМЕННИКОВОЇ КАУЗАТИВНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НОВОГРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ