Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бехта І.А., Шайнер І.І. ЛЕКСИЧНІ СТРУКТУРИ БРИТАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ

Бігунова Н.О. ПОЗИТИВНА ОЦІНКА ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ СПІВРОЗМОВНИКОМ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)

Герасімова О.М. ДИСКУРС ЯК СОЦІОЛІНГВАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Дзядик Ю.І. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ У СВІТЛІ ХРОНОЛОГІЇ ГРАМАТИЧНОЇ ДУМКИ

Dunaievska O.V. “MOTIONS” OF GODFATHER

Лабенська Є.О. ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗНОСТІ ПРИРОДНИХ СТИХІЙ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Макарова Т.М. ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОАКТОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКУРСИВНИХ СТРАТЕГІЙ В АНГЛОМОВНИХ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ПРОПОВІДЯХ

Маріна О.С. СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ ПОЕТИЧНИЙ ДИСКУРС: МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ ФОРМАТ

Мосейчук О.М. ПРОБЛЕМА ВИОКРЕМЛЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПІДХІД

Нідзельська Ю.М. СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВОГО КОНЦЕПТУ ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ КАШРУТ В АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ КРІЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНОГО КОДУ

Пікалова А.О. «КАЗКАР» ЯК ТИП «ЕМОТИВНОГО-Я» ІДЕНТИЧНОСТІ ДИТЯЧОГО ПОЕТА

Романова Н.В. ОБРАЗ МИРУ В НАРОДНОПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ЕПІЧНОЇ ПОЕМИ «KUDRUN»)

Цапів А.О. СУЧАСНІ КАЗКОВІ КІНОНАРАТИВИ ПІД МІКРОСКОПОМ НАРАТОЛОГА: КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА ДИСКУСІЇ

СЕКЦІЯ 2 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Голі-Оглу Т.В., Абушек М.О. МЕТАФОРИЧНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ВИМІР

Кришталь С.М. ПЕРЕКЛАД СЕМАНТИЧНО УСКЛАДНЕНИХ ДІЄСЛІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

Кучма Т.В. КОЛОРОНІМ ЧЕРВОНИЙ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЖОНА ФАУЛЗА

Mykhailenko V.V. SIGHT TRANSLATION IN THE TRANSLATION TAXONOMY

СЕКЦІЯ 3 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Данчишин Н.Р. ВИВЧЕННЯ СЛЕНҐУ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (УМІ)

Дроздовський Д.І. ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ Й МОТИВНО-ТЕМАТИЧНІ КОМПЛЕКСИ В РОМАНІ «АМСТЕРДАМ» І. МАК’ЮЕНА

Кауза І.Б. ДУМКА У ДУМЦІ ЯК КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА ЗВ’ЯЗНІСТЬ ТЕКСТОПРОСТОРУ РОМАНІВ МАРГАРЕТ ДРЕББЛ

Красуля А.В. УСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ “IGNITE TALK” ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Лисенко Є.А. ВТІЛЕННЯ БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ У КАНАДСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ КАЗКАХ

Лисенко Л.В. РОЛЬ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ ДОМІНАНТ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ СПІЛЬНОТИ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ORDNUNG)

Омельчук Ю.О. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПСЕВДОСМИСЛУ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНИХ ФЕЙКОВИХ НОВИН

Пірожкова І.В. СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОГО МЕРЕЖЕВОГО СЛЕНГУ

Shevchenko I.S. COGNITIVE PRAGMATICS: APPROACHES AND PERSPECTIVES

СЕКЦІЯ 4 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Беценко Т.П. СУБСТАНТИВНІ ТЕКСТОВО-ОБРАЗНІ УНІВЕРСАЛІЇ ЯК МОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН (НА ПРИКЛАДІ НАРОДНОГО ГЕРОЇЧНОГО ЕПОСУ)

Левакіна Т.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ ВІДНОШЕНЬ СОЦІАТИВНОСТІ В РОМАНІ ЛЮКО ДАШВАР «НА ЗАПАХ М’ЯСА»