УДК 81.255.4

Секція 1. Перекладознавство

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДІВ ФЕДЕРІКО ҐАРСІА ЛОРКИ В ЄВРОПІ ТА США

Федоров О.В., к. філол. н., доцент,

доцент кафедри англійської філології та перекладу

Херсонський державний університет

У статті проаналізована історія та проблематика перекладів Федеріко Ґарсіа Лорки в Європі та США. Наводяться результати аналізу фонічної структури віршів Федеріко Ґарсіа Лорки з подальшим перекладознавчим аналізом перекладів його творів із залученням стратегії одомашнення.

Ключові слова: переклад, іспаномовна поезія, сюрреалізм, одомашнення, фонічний вірш.

В статье проанализирована история и проблематика переводов Федерико Гарсиа Лорки в Европе и США. Предлагаются результаты анализа фонической структуры произведений с применением переводоведческого анализа текстов перевода, выполненных в русле стратегии доместикации.

Ключевые слова: перевод, испаноязычная поэзия, сюрреализм, одомашнивание, фоническая структура произведения.

Fedorov O.V. HISTORICAL REVIEW OF THE LATEST TRANSLATIONS OF THE POETRY BY FEDERICO G. LORKA IN THE USA AND EUROPE

The history and problems of Federico Garcia Lorca’s translations in Europe and the US is under analysis. The article presents the results of phonic poem structure with the further translational analysis of the appliance of domestication strategy.

Key words: translation, Hispanic poetry, syurealizm, domestication, phonic poem structure.

 

Постановка проблеми. Іспанський поет та драматург Федеріко Ґарсіа Лорка протягом багатьох десятиліть був і залишається одним з іспаномовних авторів, яких найбільш перекладають…

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Перші українські переклади з Лорки, що були надруковані в Літературному журналі (Харків) у 1940 році, належать Миколі Іванову. Першим окремим виданням творів Лорки була збірка «Вибраний Гарсіа Лорка, Поезія, Проза, Драма», що вийшла у видавництві Ігоря Костецького «На горі» у 1958 році [5]..

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає в…

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Кочур Г. Лорка в нових перекладах. Всесвіт. 1967. № 6. С. 20–21.

2. Москаленко М. Федеріко Гарсіа Лорка: матеріали до бібліографії українських перекладів. Світовид. 1998. № 3. С. 52–55.