ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Просимо Вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «...приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).

 

Вимоги до оформлення тексту рукопису

Загальні вимоги:

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:

1. Вказується мовою статті:

·         назва;

·         прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

·         науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;

·         код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

·         анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

2. Вказується англійською мовою для статей українською та українською для статей іншими мовами :

    назва;

    прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

    науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;

    код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

    анотація та ключові слова.

Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

3. Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

4. Література.

Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена рецензентами.

5. References.

Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

1. Arutiunova N. D. (2007) Problemy morfolohii i slovotvoru [Problems of morphology and word formation]. М.: Movy slovianskykh kultur, 288 p.

2. Batsevych F. S. (2009). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Basics of communicative linguistics]. Kyiv: Akademiia, 376 p.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:

Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках відповідно до прикладу:

Проблематика перекладацької діяльності може бути розглянута в історико-культурологічному, лінгвістичному, психолінгвістичному аспектах, оскільки «під час перекладу відбувається зіткнення не лише лексичних, граматичних систем, а й комунікативно-прагматичних, лінгвопоетичних, соціокультурних уявлень, менталітету мовців» (Селіванова, 1999).

Водночас основними функціями звертань у ліриці є апелятивна, характеризувальна, емоційно-виразна та номінативна (Степихова, 2009).

Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Бондаренко, 2002: 25–27).

Технічні вимоги:

·         обсяг статті – 10–20 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;

·         шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм;

·         якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька.

·    До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Увага! Статті студентів приймаємо до опублікування тільки у співавторстві з науковим керівником.

·     Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.

·         Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.

·         За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.